Dataskydd

1. Sekretess i ett ögonkast

Allmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som görs med dina personuppgifter händer när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du använder kan identifieras personligen. Hitta detaljerad information om ämnet dataskydd Se vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Dess kontaktuppgifter finns i avsnittet "Meddelande om ansvarigt organ" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Detta kan vara z. B. um Handelsdata som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke när du besöker webbplatsen via våra IT-system spelade in. Detta är i första hand tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid av sidvyn). Dessa data samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Övrig Data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina uppgifter för att få lagrade personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse resp för att begära radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling, du kan när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Dessutom har du rätt under att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet dataskydd.

2. Hosting

Vi är värd för innehållet på vår webbplats hos följande leverantör: Alfahosting

Leverantören är Alfahosting GmbH, Ankerstraße 3b, 06108 Halle (Saale) (nedan Alfahosting) Om du besök vår webbplats, Alfahosting samlar in olika loggfiler inklusive dina IP-adresser.

Detaljer finns i Alfahostings dataskyddsdeklaration: https://alfahosting.de/datenschutz/.

Alfahosting används på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Vi har en berättigat intresse av en så tillförlitlig möjlig presentation av vår webbplats. Om inte en motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande med stöd av art. 6 punkt 1 lit a GDPR och § 25 punkt 1 TTDSG, i den mån samtycke till lagring av cookies eller Tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. för fingeravtryck av enheten) i enlighet med TTDSG inkluderar. Samtycket kan när som helst återkallas.

Databehandling

Vi har slutit ett databehandlingsavtal (DPA) för användning av ovan nämnda tjänst. Det här är en kontrakt som mandat av dataskyddslagar som garanterar att de behandlar personuppgifter på vår webbplats besökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därav, vi hanterar dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med lagstadgade uppgifter skyddsföreskrifter och denna dataskyddsdeklaration.

Närhelst du använder denna webbplats kommer en mängd personlig information att samlas in. Personuppgifter omfattar uppgifter som kan användas för att personligen identifiera dig. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samla in samt de syften vi använder dessa uppgifter för. Den förklarar också hur och i vilket syfte information samlas in.

Vi rekommenderar dig härmed att överföring av data via Internet (dvs via e-postkommunikation) kan vara benägna att få säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att helt skydda data mot åtkomst från tredje part.

Information om den ansvariga parten (refererad till som "kontrollant" i GDPR)

Den personuppgiftsansvarige på denna webbplats är:

plusweb.se
Gert Wilde
Stallvägen 18C
352 56 Växjö
Sverige

Telefon: +46 (0) 73 0473 448
E-Mail: mail@plusweb.se

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringstid

Om inte en mer specifik lagringsperiod har specificerats i denna integritetspolicy kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills ändamålet som det samlades in för inte längre gäller. Om du hävdar en berättigad begäran om radera eller återkalla ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har annat lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder för skatt eller kommersiella lagar); i sistnämnda fall kommer raderingen att ske efter att dessa skäl upphör att gälla.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandlingen på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av art. 6(1)(a) GDPR eller Konst. 9 (2)(a) GDPR, om särskilda kategorier av uppgifter behandlas enligt art. 9 (1) DSGVO. I fallet med uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeländer baseras även databehandlingen på art. 49 (1)(a) GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information i din ända enhet (t.ex. via enhetsfingeravtryck), baseras databehandlingen dessutom på § 25 (1) TTDSG. De samtycke kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra ett kontrakt eller för att genomförande av åtgärder före avtal, behandlar vi dina uppgifter på grundval av art. 6(1)(b) GDPR. Vidare, om dina uppgifter krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet, behandlar vi dem på grundval av art. 6(1)(c) GDPR. Vidare kan databehandlingen ske utifrån vårt berättigade intresse enligt art. 6(1)(f) GDPR. Information om relevant rättslig grund i varje enskilt fall lämnas i följande stycken i denna integritetspolicy.

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Ett brett utbud av databehandlingstransaktioner är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också återkalla när som helst ditt samtycke som du redan har gett oss. Detta ska inte påverka lagenligheten av eventuell datainsamling som inträffade före din återkallelse.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt att invända mot direkt reklam (Art. 21 GDPR)

VID ATT DATA BEHANDLAS PÅ GRUND AV ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR, DU HAR RÄTTEN ATT NÅR SOM HELST INKOMST MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER baserad på SKÄL FRÅN DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR ALLA PROFILINGSBASERADE PÅ DESSA BESTÄMMELSER. FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN PÅ SOM ALL BEHANDLING AV DATA ÄR BASERAD, KONSULTERA DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU LOGGAR EN INvändning, VI KOMMER INTE LÄNGRE BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER, OM VI INTE ÄR I EN POSITION ATT NUVARANDE TRYGANDE SKYDD VÄRDIGT SKÄL FÖR BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER, SOM VÄGGER TYVÄRT TILL DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM SYFTET MED BEHANDLING ÄR KRAV, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV JURIDISKA RÄTTIGHETER (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21(1) GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT DELTA I DIREKTA REKLAM, DU HAR RÄTT ATT INvända MOT BEHANDLING AV DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER FÖR SYFTEN MED SÅDAN ANNONSERING NÄR SOM HELST. DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING TILL OM DET ÄR ANSLUTAT TILL SÅDAN DIREKTANNONS. OM DU MOTKOMMER, DIN PERSONLIGA DATA KOMMER DET EFTERSOM INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR DIREKTA REKLAMISKA SYFTEN (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21(2) GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de som drabbas rätt att lämna in ett klagomål till en Tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål föreligger utan att det påverkar något annat administrativa eller rättsliga möjligheter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till uppgifter som vi innehar på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal process automatiskt, i sig själv eller till tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format att överlämnas. Om du vill att uppgifterna ska överföras direkt till en annan ansvarig begäran kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt möjligt.

Information, rättelse och radering

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till kostnadsfritt när som helst Information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt Syftet med databehandlingen och, i förekommande fall, en rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Även för detta Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst för detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

- Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi oftast dags att kolla detta. Under hela provet har du rätt att Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
- Om behandlingen av dina personuppgifter skett/skeder olagligt kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.
- När vi inte längre behöver din personliga information men du behöver den för att träna, försvar eller fastställande av rättsliga anspråk har du rätt istället för Radering för att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
- Om du har gjort en invändning enligt artikel 21 paragraf 1 GDPR ska en avvägning göras mellan är gjorda i ditt och våra intressen. Så länge det inte är klart vems intressen råder, har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter att kräva.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter kan dessa uppgifter - fr.o.m Bortsett från deras lagring - endast med ditt samtycke eller för påstående, övning eller Försvara rättsliga anspråk eller skydda rättigheterna för en annan naturlig eller juridisk person eller av skäl av viktigt allmänintresse för Europeiska unionen eller av en medlemsstat behandlas.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, som t.ex Exempel på beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, en SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad "http://" ändras till "https://" och låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och konfigurerade ingen skada på din slutenhet. De kommer antingen att vara tillfälliga under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) lagrade på din slutenhet. sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies finns kvar på din slutenhet sparas tills du raderar dem själv eller tills din webbläsare automatiskt tar bort dem.

Cookies kan komma från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallad tredje part småkakor). Tredjepartscookies möjliggör integration av vissa tjänster Tredjepartsföretag inom webbplatser (t.ex. cookies för bearbetning av betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa Webbplatsfunktioner skulle inte fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller displayen av videor). Andra cookies kan användas för att utvärdera användarbeteende eller i reklamsyfte användas.

Cookies, för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen, att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera Webbplats (t.ex. cookies för mätning av webbpublik) krävs (nödvändiga cookies) är inställda lagras på grundval av artikel 6 (1) lit f GDPR, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av nödvändiga cookies tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till Lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har efterfrågats Behandling uteslutande på grundval av detta samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO och § 25 Para. 1 TTDSG); samtycket kan när som helst återkallas.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och Tillåt cookies endast i enskilda fall, uteslut godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren är stängd. I den Att inaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats Se integritetspolicy.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler. Filer som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

Webbläsartyp och webbläsarversion
operativsystem som används
Hänvisningsadress
Värdnamnet på den åtkomstdator
Tid för serverförfrågan
IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter att hämtas från Förfrågningsformulär inklusive kontaktuppgifterna du angav där för att behandla förfrågan och lagras av oss vid följdfrågor. Vi ger inte dessa uppgifter utan din samtycke vidare.

Behandlingen av dessa uppgifter sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit b DSGVO, förutsatt att din begäran är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller att utföra åtgärder före avtalsslutande krävs. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO) eller på din Samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta begärdes; samtycke finns när som helst återkallbart.

Uppgifterna du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du säger åt oss att radera dem be dig att återkalla ditt samtycke till lagring eller så gäller inte längre syftet med datalagring (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – i synnerhet lagringsperioder - förbli opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan att innehålla allt resulterande personuppgifter (namn, begäran) i syfte att behandla din begäran lagras och behandlas av oss. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit b DSGVO, förutsatt att din begäran är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller att utföra åtgärder före avtalsslutande krävs. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO) eller på din Samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta begärdes; samtycke finns när som helst återkallbart.

De uppgifter du skickade till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du säger åt oss att radera dem be dig att återkalla ditt samtycke till lagring eller så gäller inte längre syftet med datalagring (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

5. Sociala medier

Inslag i sociala medier med Shariff

Sociala medieelement används på denna webbplats (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Du kan vanligtvis känna igen de sociala medieelementen på respektive sociala mediers logotyper. För att säkerställa integriteten på denna webbplats använder vi endast dessa element tillsammans med den så kallade "Shariff"-lösningen. Denna applikation förhindrar integrerad på denna webbplats Element i sociala medier Dina personuppgifter så snart du går in på webbplatsen för första gången överförs till respektive leverantör.

Endast när du aktiverar respektive sociala medieelement genom att klicka på den associerade knappen, En direkt anslutning till leverantörens server upprättas (samtycke). Så snart du Om du aktiverar medieelementet får respektive leverantör information om att du använder din IP-adress för detta har besökt sidan. Om du är på ditt respektive sociala mediekonto (t.ex. Facebook) samtidigt är inloggade kan respektive leverantör tilldela besöket på denna webbplats till ditt användarkonto.

Aktivering av plugin-programmet utgör samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 (a) GDPR och artikel 25.1. TTDSG. Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden.

Tjänsten används för att erhålla det lagstadgade samtycke för användning skaffa viss teknik. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 (c) GDPR.

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevsdata

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på hemsidan behöver vi ett e-postmeddelande från dig. Adress och information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till angett e-postadress och samtyckt till att ta emot nyhetsbrevet. Ytterligare Data samlas inte in eller samlas bara in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för skickar den begärda informationen och kommer inte att vidarebefordra den till tredje part.

Behandlingen av uppgifterna i registreringsformuläret för nyhetsbrevet sker uteslutande den Grund för ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR). Det samtycke som ges för att lagra Du kan när som helst ändra dina uppgifter, e-postadressen och dess användning för att skicka nyhetsbrevet återkallas, till exempel via länken "avregistrera" i nyhetsbrevet. Lagligheten av det som redan har hänt Databehandlingen förblir opåverkad av återkallelsen.

De uppgifter du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du Avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet som lagras av oss eller tjänsteleverantören för nyhetsbrevet och efter Att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet eller ta bort från nyhetsbrevets distributionslista efter att det inte längre tjänar något syfte. Vi förbehåller sig rätten att ta bort e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande att radera eller blockera vårt berättigade intresse enligt artikel 6 paragraf 1 lit f DSGVO.

Data som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade.

Efter att du har tagits bort från nyhetsbrevets distributionslista kommer din e-postadress att finnas hos oss eller hos Leverantör av nyhetsbrevstjänster kan lagras i en svartlista, förutsatt att detta är för att förhindra framtida utskick krävs. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och inte med slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse för Överensstämmelse med lagkrav vid sändning av nyhetsbrev (berättigat intresse enligt art Artikel 6.1 (f) GDPR). Lagring i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan Invända mot lagring om dina intressen väger tyngre än våra legitima intressen.

7. Onlinemarknadsföring och affiliate-program

Affiliate-program på denna webbplats

Vi deltar i affiliate partnerprogram. Vid ett affiliate-partnerprogram kommer annonser för ett företag (annonsör) på webbplatser för andra företag i affiliatebolaget partnernätverk (förlag). Om du klickar på en av dessa affiliate-annonser, kommer du att omdirigeras till det annonserade erbjudandet. Skulle du i efterhand genomföra en specifik transaktion (konvertering) får utgivaren ersättning för detta. För att beräkna denna ersättning är det krävs att affiliatenätoperatören kan förstå vilken annons du klickar på mottog respektive erbjudande och genomförde den fördefinierade transaktionen. Därför Cookies eller jämförbar igenkänningsteknik (t.ex. fingeravtryck på enheter) utplacerade.

Lagringen och analysen av uppgifterna sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR. De Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av korrekt beräkning av sin affiliate-ersättning. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande den baserat på artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR och § 25 paragraf 1 TTDSG, i den mån samtycket innefattar lagring av cookies eller tillgång till information på användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck av enheten) i enlighet med TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Vi deltar i följande affiliateprogram:

Alfahosting-Partnerprogramm, Alfahosting GmbH, Ankerstrasse 3b, 06108 Halle (Saale) 9

8. Analysverktyg och reklam

Matomo

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Matomo med öppen källkod.

Med hjälp av Matomo kan vi samla in data om användningen av vår webbplats av Registrera och analysera webbplatsbesökare. Detta gör att vi bl.a. ta reda på när vilket sidvisningar gjordes och från vilken region de kommer. Vi samlar även in olika Loggfiler (t.ex. IP-adress, referens, webbläsare och operativsystem som används) och kan mäta om våra webbplatsbesökare utför vissa åtgärder (t.ex. klick, köp etc.).

Detta analysverktyg används på grundval av artikel 6.1 (f) GDPR. De Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Om motsvarande samtycke begärs behandling sker uteslutande på grundval av artikel 6.1 (a) GDPR och artikel 25.1. TTDSG, i den mån samtycke ges till lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck av anordningar) i enlighet med TTDSG. Samtycke är kan återkallas när som helst.

IP-anonymisering

När vi analyserar med Matomo använder vi IP-anonymisering. Din IP-adress förkortas före analys så att den inte längre tydligt kan tilldelas dig.

Hosting

Vi hostar Matomo uteslutande på servrarna hos vår värd Alfahosting GmbH, så att all analysdata finns kvar och inte förs vidare.


Skapad med "Premium-Datenschutzgenerator" av www.e-recht24.de